Izglītība

Reģistrācijas apliecības, Licences, akreditācijas lapas

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Salvum TD”

 • Nodrošina iespējas ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, profesionāliem veselības aprūpes darbiniekiem un sociālā darba speciālistiem saņemt kvalitatīvu profesionālu tālākizglītību, kas pamatota ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā:
  – mācīties būt
  – mācīties zināt
  – mācīties darīt
  – mācīties dzīvot kopā
  – mācīties pārveidot sevi un sabiedrību
 • Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” uzdevumi:
  – nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos
  – attīstīt un pilnveidot izglītojamo profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, veicinot viņu radošu profesionālās meistarības izaugsmi;
  – organizēt tematiskus seminārus un konferences, pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai.
 • Izprotot ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu ikdienas darba nozīmīgumu, mācību procesā iegūtās zināšanas pilnveidos šo speciālistu prasmes un profesionālo kompetenci par veselības aprūpes procesu, tādejādi veicinot profesionālālas personības izaugsmi un paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
 • Mācību process rosinās interesi par sabiedrībā un veselības aprūpē notiekošajiem procesiem, veicinās motivētu attieksmju un vērtību attīstību konkurētspējīgas profesionālas personības izaugsmē.
 • Mācību metodēs ir iekļautas lekcijas, grupu darbs, patstāvīgie darbi, diskusijas, aprūpes situāciju izvērtēšana un problēmu risināšana, lai attīstītu sistēmisku domāšanu, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, kā arī komandas darba prasmes.
 • Mērķauditorija:
  Māsas (medicīnas māsas): Ambulatorās aprūpes māsas; Ķirurģiskās aprūpes māsas; Onkoloģiskās aprūpes māsas; Garīgās veselības aprūpes māsa; Internās aprūpes māsas
  Ārsta palīgi (feldšeri)
  Māsu palīgi
  Sociālie aprūpētāji
  Aprūpētāji